Yaman Arıkan


İçeriğe git

Eserleri

Gafletten Kurtuluş - Yaman Arıkan

GAFLETTEN KURTULUŞ


EBULLEYS SEMERKANDΒNİN ESERİ
İnsan vücûdu iki yönlü bir varlığa sâhipdir. Bunlardan biri, onun varlığının maddî - cismânî yönü olan bedenden ibâretdir. Bu kısım elle tutulur, gözle görülür; kısacası, maddî bir varlıkdır. Hastalanabilir. Hastalandığı zaman tedâvisi de yine maddî ilâçlarla yapılır.

İnsan vücûdunun diğer yönü de elle tutulup gözle görülemeyen, fakat varlığını emâreleriyle ve kişinin davranışlarıyle belli eden seciyye ve ahlâk yönüdür.. İster iyi olsun, isterse kötü olsun, bir insanın ahlâkı el ile tutulup gözle görülemez. Fakat kişinin hareketleri ve davranışlarıyle varlığını gösterir.

İşte Ebülleys Semerkandî'nin bu eseri, insanları seciyye ve ahlâk yönünden sıhhate kavuşduracak bu ahlâk esaslarını gâyet sâde bir şekilde dile getirmektedir.

Eser:
Ebulleys Semerkandi
Tercüme: Yaman Arıkan
896 Sayfa
İthal Kâğıt
16,5x24,5 cm
2 Cilt

Satın Al

Abdülkadir Geylaninin Sohbetleri - Yaman Arıkan

ABDÜLKADİR GEYLÂNΒNİN SOHBETLERİ


Bu eser; sultânül’evliyâ, gavs-ı âzam Abdülkadir Geylânî (k.s.) Hazretlerinin EL-FETHURRABBÂNÎ isimli eserinin tercümesidir. Biz, eserin Türkçe’sine, ABDÜLKADİR GEYLÂNΒnin SOHBETLERİ adını verdik. Esasen eser, Hazretin, devrinde kendi idâresinde bulunan medresesi ile dergâhında yaptığı sohbet ve hıtâbelerden meydana gelmiştir. Onun, zamanının Bağdat halkına ve müsafir ve yolcu olarak dergâhına uğrayanlara hıtâben yaptığı bu samimiyet ve ihlâs timsâli konuşmaları, dünyaca da meşhurdur. Hicri 545-546 (milâdî: 1150-1152) yıllarında yapılan ve her bir cümlesi insanın rûhunun derinliklerinde akisler uyandıran bu konuşmalar, Hazretin ileri gelen bağlılarından AFİF adındaki talebesi tarafından aynen kaydedilmiştir.


Eser:
Abdülkadir Geylânî
Tercüme: Yaman Arıkan
624 Sayfa
İthal Kâğıt
16,5x24,5 cm

Satın Al

İLÂHÎ NİZÂM


İlhâmlarını doğrudan doğruya Kur’ân’dan ve peygamberin hayâtından alan gerçek İslâm âlimleri, sâdece kendi devirlerinin insanını aydınlatıcı birer ışık kaynağı olarak kalmazlar. Bıraktıkları değerli eserlerle, yüzyıllar sonrası, hattâ kıyâmete kadar gelecek insanların ufuklarını da aydınlatırlar. İşte, elinizdeki kitap İlâhî Nizâm da, büyük İslâm âlimi Gazâlî’nin asırlar öncesinden bize sunduğu, ufuk aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır. Gelin onları dikkatle okuyalım ve insanlık ufkumuzu aydınlatalım…


Eser:
İmâm-ı Gazâlî
Tercüme: Yaman Arıkan
700 Sayfa
İthal Kâğıt
13,5x19,5 cm

Satın Al

İLÂHÎ AHLÂK


Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:

— Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanınız.
— Allah’ın şöyle şöyle birkısım ahlâkı vardır. Kim onlardan biri ile ahlâklanırsa cennete girer!...

Eserin Müellifi Huccetül İslam Gazâlî diyor ki:
— İnsanlık mertebelerinde yükselmenin, hem dünyâda hem de âhıretde huzûr, sükûn, saâdet ve selâmete kavuşmanın tek yolu, şânı yüce olan Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanmakdır.

Eserin Mütercimi Yaman Arıkan diyor ki:
— Allah ile kâinât arasındaki esrâr ve yine Allah ile insan arasındaki esrâr bu isimlerde gizlidir. Bütün kâinât ve kâinâtda olup bitenler Allah’ın bu isimlerle tecellîsinden ibâretdir. İnsanın Allah’a yakın olmasının veya O’ndan uzak kalmasının sırları bu isimlerdedir. Bu isimlerin herbiri Allah’ın birer ahlâkıdır. Allah’a yakınlık mekân îtibâriyle olmaz; bil’akis vasıf îtibâriyle olur. Doksan dokuz isimden herbiri Allah’ın kâmil birer ahlâkıdır.

Eser:
İmâm-ı Gazâlî
Tercüme: Yaman Arıkan
400 Sayfa
İthal Kâğıt
13,5x19,5 cm

Satın Al

TÜRKLÜK GURÛR VE ŞUURU


… Bu duâlarla âminler arasında ufuklara bakanlar, orada Türk’ün zaferleri ile kahramanlıklarının slüetlerini gördüler. Kıyâmete kadar devam edecek bu zaferlerle kahramanlar arasında neler ve kimler yoktu ki…

Gültekinler, Bilge Hanlar,
Yavuzlar, Alparslanlar,
Hepsi, hepsi… sonsuzluğa uzanan o ufuklarda hayâl – meyâl görünüyor; yıldırımlar saçarak kimisi Çin Seddine, kimisi Orhun nehri kıyılarına, kimisi Niğbolu’ya, Kosova’ya, kimisi Ka’be diyârı Arabistan’a, doğru ilerliyor, kimisi de rûhlarda fetihler yapmağa koşuyordu. Sonsuz ufuklarda senin gelecek muhteşem zaferlerinle kahramanlarının slüetleri uçuşurken, Oğuz Han’ın komut veren sert ve gür sesi işitildi:
Ben sizlere oldum Hâkan,
Yeryüzü Türklüğe Vatan.
Arş yiğitler Arş!...
Güneş Bayrak, gök Kurıkan…

Yaman Arıkan

240 Sayfa
İthal Kâğıt
12x19 cm

Tükendi

GENÇLERE DÎNÎ BİLGİLER


Bugün ülkemizde, dînî yönden olduğu kadar ülkü ve mefkûre yönünden de inançlı bir topluluk vardır ki, bunlar da üçüncü grubu teşkil etmektedirler. Allah’ın ve Resûlünün yolunda olan bu ülkücü topluluk, dünkü kahraman ecdâdının mîrâsına sâhip çıkma ve milletimizin yarınlarının te’mînâtı olma yolundadır. İlâhî lûtuf mahrumu marksist – komünistlerin maddeci inancına karşılık, bunlar, Allah’ın ve Resûlünün yolunda olan ve milletimizin ma’nevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan insanlardır. İşte, topyekûn fesat mihraklarının bütün gayretlerine rağmen ülkücü topluluğun günden güne daha da güçlenmesinin asıl sebebi de budur.


Yaman Arıkan

240 Sayfa
İthal Kâğıt
12x19 cm

Tükendi

ÂRİFLER YOLU


Hacim itibariyle küçük fakat mânâ itibariyle büyük ve değerli beş eseri bir arada sunabilmiş olmanın sevinci içerisindeyiz.


Birinci eser size, günlük yaşayışınızdaki bâzı mükellefiyetlerinizin kısa birer hatırlatmasını yapacak. Onlara uymak, hem bedenen, hem de rûhen size bir âhenklilik getirir, mâddî-mânevî sıhhatli olmanızı sağlar.


İkinci eserde bir kısım temel ahlâk esaslarını bulacaksınız. Yine bu eser size, insan olmanın gerektirdiği ahlâkî vazifelerin bir hülâsasını da vermiş olacaktır.


Rûhânî bir haz ve duyuşla üçüncü ve dördüncü eserleri mütâlea ettiğiniz zaman, gayp ve melekût âlemlerine gidecek, yüceler âleminde seyrân edeceksiniz. Eserler, çok ince husûslara temâs etmektedirler. Binâen’aleyh, ağır ağır, çokça düşünerek ve bilhâssa ve mutlaka rûhen duyarak okunmaları gerekir.


Beşinci eser size, kendi kendinizi bir muhâsebeye tâbî tutmanızı öğretecektir.


Eser:
İmâm-ı Gazâlî
Tercüme: Yaman Arıkan
224 Sayfa
İthal Kâğıt
13,5x19,5 cm

Tükendi

HAK YOLCULARININ MÎRÂCI


Hacim itibariyle küçük fakat mânâ itibariyle büyük ve değerli üç eseri bir arada sunabilmiş olmanın sevinci içerisindeyiz.


Birinci eser de, âlim, bâtıl inançlara saplanmış birisiyle yaptığı bir münâzarayı nakletmektedir. Bu tartışmada, Gazâlî’nin dehâsını ve ilmin her dalında ne derece vukufiyet kesbettiğini bir kere daha müşâhede etmekteyiz. Burada ayrıca, okuyucunun meseleyi iyice kavramasına yardımcı olacağı mülâhazasiyle tarafımızdan kısa dip notları konmuştur.


İkinci eser de, bâtıl fikirler, bâtıl inançlar ve bilhâssa eski felsefecilerin nazariyelerinin yanlış tarafları îzâh edilmekte, bugünün ilim ve fennine uygun bir şekilde doğru açıklamalar yapılmaktadır. Bu eserde de okuyucularımız, eski felsefecilerin hakîkatten ne derece uzak olduklarını, buna karşılık Gazâlî’nin ne derece ilmi zihniyete sâhip bulunduğunu açıkça müşâhede edeceklerdir.


Çok kısa olan üçüncü eserde ise ehl-i sünnet itikadının bir hülâsasını bulacaksınız. Çeşitli bâtıl fikirlerin resmi geçit yaptığı birinci ve ikinci eserlerden sonra bu risâleciğin onlara eklenmesinde fayda mülâhaza edilmiştir.


Eser:
İmâm-ı Gazâlî
Tercüme: Yaman Arıkan
270 Sayfa
İthal Kâğıt
13,5x19,5 cm

Tükendi

MUKADDES MERDİVENLER


“Şüphesiz, muâmelelerdeki adâletle idâredeki adâlet, nefsteki ahlâka bağlıdır. Yâni insanlar nefslerinde ne derece ahlâka sahipseler, alış – verişlerinde ve idârede o derece âdil olurlar. Demek ki muâmelelerde ve idârede âdalet, ancak nefslerdeki ahlâkı güzelleştirmekle mümkündür. Bu da yukarıda saydığımız üç temel fazîletin - hikmet, şecâat, iffet - insan vücûdunda mûtedil hâlde bulunuşuna bağlıdır. İnsanlar teker teker kendi nefslerinde adâleti kurmadıkça bir cemiyette, bir memlekette adâlet kurulamaz. Buna göre idâredeki adâletle muâmelelerdeki adâlet, nefslerdeki adâletin, yâni güzel âhlâkın bir dalı durumundadır…”


Eser:
İmâm-ı Gazâlî
Tercüme: Yaman Arıkan
238 Sayfa
İthal Kâğıt
13,5x19,5 cm

Tükendi

ÂBİDLER YOLU


Kitabımız yedi bölüm üzerine tertip edilmiştir.


Birinci bölüm, ilim hakkındadır. (İlim ve Mârifet geçidi)

İkinci bölüm, tevbe hakkındadır. (Tevbe geçidi)
Üçüncü bölüm, engeller hakkındadır. (Engeller geçidi)
Dördüncü bölüm, ârızalar hakkındadır. (Kazâlar - belâlar geçidi)
Beşinci bölüm, sebepler hakkındadır. (Sebepler geçidi)
Altıncı bölüm, âfetler hakkındadır. (Âfetler geçidi)
Yedinci bölüm, şükür hakkındadır. (Hamd ve şükür geçidi)

Eser:
İmâm-ı Gazâlî
Tercüme: Yaman Arıkan
300 Sayfa
İthal Kâğıt
13,5x19,5 cm

Tükendi

HAK YOLCUSUNUN DÜSTURLARI


İlhâmlarını doğrudan doğruya Kur’ân’dan ve peygamberin hayâtından alan gerçek İslâm âlimleri, sâdece kendi devirlerinin insanını aydınlatıcı birer ışık kaynağı olarak kalmazlar. Bıraktıkları değerli eserlerle, yüzyıllar sonrası, hattâ kıyâmete kadar gelecek insanların ufuklarını da aydınlatırlar. İşte, Gavs-ı Enâm unvânıyle anılan Ahmed Rufâî Hazretleri’nin, bizim Hak Yolcusunun Düsturları adıyle yayınladığımız elinizdeki eseri de, asırlar öncesinden bizlere sunduğu, gönüller aydınlatıcı bir ışık kaynağıdır. Gelin onları dikkatle okuyalım ve insanlık ufkumuzu aydınlatalım…


Eser:
Ahmed Er Rufâî
Tercüme: Yaman Arıkan
191 Sayfa
İthal Kâğıt
12x18 cm

Satın Al

AZRÂİL’E MEYDAN OKUYAN İKİ TÜRK


Azrâil’e meydan okumak...


İki Türk’ün, ölüm meleği Azrâil’e meydan okuması... Başka hiç bir milletin târihinde görülmeyen muazzam hâdise... Derin ve alabildiğine rûh ve ma’nâ yüklü muazzam hâdise... Hayâta doğru bakışın ve doğru hayât görüşünün bir tezâhürü... Hayâtın, mâddî ve ma’nevî olmak üzere iki yönü bulunduğunun sahnelenmesi... Aslâ kabalık, kabadayılık, serkeşlik kokusu taşımayan ve Kur’ân’ın rûhuna ve özüne uygun bir meydan okuma hâdisesi...


Ve, Türk Milleti’nin rûh genlerinin tezâhür etdiği muazzam iki meydan okuma hâdisesi...

Gelin, bu muzzam iki meydan okuma hâdisesine dikkatle eğilelim. Rûh genlerimizi görelim ve onları şûur hâline getirip hayâta geçirerek millî varlık ve bekamızı te’mînât altına alalım!..

Yaman Arıkan
240 Sayfa
İthal Kâğıt
12x18 cm

Satın Al

BİZİM YÛNUS


Kimdir Bu Bizim Yûnus?


Dildeki o harikulâde ve esrarengiz üslubuyla, yirminci asırda bir yabancı Türkiyatçıya,

"Eğer Yûnus'un dili günümüze kadar yaşatılabilseydi, bugün dünyada konuşulan dillerin en güzeli Türkçe olacaktı!" dedirten bu Yûnus kimdir?
------------

Koca Mevlânâ'ya,

"Manevî mertebelerden hangisine yükseldimse, orada Türkmen dervişi Yûnus'un ayak izlerini gördüm!" dedirten bu Yûnus kimdir?

Yaman Arıkan
288 Sayfa
İthal Kâğıt
12x18 cm

Satın Al

Ana Sayfa | Biyografi | Eserleri | Resimleri | Makaleleri | Mülakatları | Seminerleri | Yazılar | Konuk Defteri | Site Haritası

Bookmark and Share

İçeriğe geri dön | Ana menuya dön